GPSS

Home GPS Download Business Partners Contact Family AVL Links History AsOnTV

Anata no kunino chizuo sofutoweade

Robin
Konnichiwa. Watashi wa Robin Lovelock desu. GPSS wa watashi no ichiban shita no kodomo desu. Kono pegi no setsumi wa eigo desu ga anata ga osagashi no joho ga owakarininaru koto o negatte imasu. Watashi no yujinga kono honyaku o tetsudatte kuremashite GPSS nitsuite motto yoku owakari itadakeruto omoimasu. GPSS wa saishode ichiban subarashii kosuto saishono sofutowea desu. Sekai 155 kakokuo koeru kunide imadewa tsukurareteite maishu sono kazuwa fuetsuzukete imasu.

GPSS wa maikuro sofuto wea windo 3-1, 3.11 95 2000 NT matawa XP de sadosareru sofutowea desu. GPSS wa chizu de anata no genzai ichio sukurinni disupurei shitari koe de tsugeru koto ga dekimasu. Mata anata no yukisakio tsugeru kotomo dekimasu. Anata wa anzenuntenga deki katsu doro kara meo hanasanakute sumimasu.

Zannennagara imanotokoro onseiwa Eigo to nihongo dake desu ga hokano kotobademo chikai shorai dekiruyoni naruto omoimasu. Moshi anata ga nozomeba anatajishin de jibunno koemo rokuon dekimasuga kanarino onseio rokuon shinakerebanarimasen.

Sekaide mosugu nanbyakuman toiu kazuno kurumaga kono GPSS o motsukoto ni narudesho. Watashitachiwa hokano kunino hitobito ya bizinesu ni koken dekiruto omoimasu. Konputa ga motto kogatakashi yasukunatta dankaide GPS o motsu kurumano kazuwa fueruto omoimasu. GPS no reshibawa mo sudeni kakakuno tenkaramo 155 amerika doruo shita mawatte imasu. Soshite suguru keisanki hodono kakakuni naru desho. Amerika sefuwa GPS sabisuo kyokyu suru koto o muryode suruto iukotoo sudeni yakusokushite imasu. Toiukotowa PC konpyuta to GPS o motta atowa no kosuto to iukotoni narimasu.

Watashitachiwa kurumano konpyutano makettowa sekaijude 3 dankaino sutejio toruto kangaete imasu.

Soredewa Sunninghill system wa doko de rieko erunodeshoka. Ima motteiru sofutowea yori hokanohito ga tsukatte inai motto yoimonoo motomeru hitibito wa kanarazu imasu. Sokode wareware wa yoriokuno chizuo uttari GPSS o ikani hakano kotoni tsukaerukao shimesu kotoga dekimasu. GPSS wa gunkankei keisatsukikan nadono bunya demo katsuyakuga kitaisare rajio niyoru komunikeshonmo kano desu. Shingaporu ya mareishia dewa GPS no tekunorojiga GPSS o motonishita car-PC ni tsukawareruyoni narimashita. Soshite shorai hokano sekaijuno kunigunidemo onajiyona kotaga okirukotoo kitai shite imasu. Take Care !

GPSS sofutowea kopio yoku oyomikudasai anatano kurumade GPSS o tsukau tokiwa kureguremo gochui kudasai. Doraibano yokoni saishoni suwatte saishowa tesuto shitemite kudasai. Jibunde unten shinagaro tamesanaiyoni onegaishimasu.

Dóro kara meo hanasa naiyóni.

Not Safe !

map
JapanMap ---------->http://www.gpss.co.uk nitsuiteno infoméshonwa GPSS hómupégini arimasu. .... Google -->